JSU Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób, których dane osobowe będą przetwarzane w Biuletynie Informacji Publicznej

1. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest JSU Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-335) przy ul. Rybnickiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107288.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • pod adresem: JSU Sp. z o.o.  44–335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6
  • tel./fax: +48 32 756 53 77, +48 32 756 59 67

2. Inspketor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych można się skontaktować:

  • przez e-mail: [email protected]
  • telefonicznie: +48 795 472 563
  • lub pisemnie na adres: JSU Sp. z o.o.  44–335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6

3. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane, w tym publikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (dalej: "BIP") prowadzonej przez JSU Sp. z o.o  w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: "u.d.i.p."). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na JSU Sp. z o.o.

4. Okres przechowywania danych

Jeżeli jesteś członkiem Zarządu Spółki, członkiem Rady Nadzorczej, prokurentem lub Redaktorem BIP, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane w BIP do zakończenia pełnienia przez Ciebie określonej funkcji, które wymaga upublicznienia Twoich danych osobowych w BIP.

Jeżeli Twoje  dane osobowe zostały zamieszczone w metadanych zgodnie z art. 8 ust. 6 u.d.i.p. na stronie podmiotowej BIP, ponieważ jest uprawniony do wprowadzania zmian w BIP, to będą one przetwarzane na stronie BIP od dnia umieszczenia danej informacji lub dokumentu do dnia zakończenia funkcjonowania danej strony podmiotowej BIP.

5. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym podwykonawcom, którzy będą wspierać nas w obsłudze technicznej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Ponadto Twoje dane osobowe będę dostępne dla wszystkich odwiedzających stronę podmiotową BIP prowadzoną przez JSU Sp. z o.o.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punktach
1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1 RODO.

Metadane

Data publikacji : 06.12.2023
Data modyfikacji : 06.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
JSU Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych JSU Sp. z o.o. IOD
Osoba udostępniająca informację:
Natalia Drożdż-Kasoń BZ
Osoba modyfikująca informację:
Natalia Drożdż-Kasoń

Opcje strony

do góry